İLETİŞİM 0262 643 74 47

Bizden Haberler

BİNA AİDAT İLE İLGİLİ KANUN UYGULAMA

BİNA AİDAT İLE İLGİLİ KANUN UYGULAMA

Apartman aidatı kanunu!

 

Apartman aidatı kanunu!

 

Apartmanın temizlik, bakım ve onarımı gibi giderler için alınan aidat ile ilgili düzenlemelere kanun kapsamında yer veriliyor. Apartman aidatı kanunu hükümlerine göre, tüm maliklerin aidatını zamanında ödemesi gerekiyor...

 

Apartman aidatı kanunu!

Apartman aidatı ile ilgili yasal hükümler Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki maddelerde yer alıyor. Kanunun aşağıda verilen maddelerinde "Apartman aidatı neleri kapsar?; Apartman aidatı ne kadar?; Apartman aidatı nasıl ve nerede belirlenir? gibi soruların yanıtı yer alıyor.

 

Apartman aidatları kanunu..

III - Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :

Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

 

Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

 

Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;  katılmakla yükümlüdür.

 

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

 

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. 

 

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

 

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

 

Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları:

I - Toplantı zamanı:

Madde 29 – Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

 

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

 

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.

 

II - Yeter sayı:

Madde 30 – Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy 

çokluğuyla karar verir.

 

(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/15 md.) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt 

çoğunluğudur.Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

 

III - Oya katılma:

Madde 31 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

 

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

 

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

 

(Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

 

IV - Kararlar:

Madde 32 – Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir

 

Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

 

Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara 

bağlanır.

 

Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığınsebebini belirterek imza koyarlar.

 

Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

 

V - Hakimin müdahalesi:

Madde 33 – (Değişik birinci fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden 

başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

 

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

 

(Değişik üçüncü fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır.

 

 

Aidat nasıl belirlenir?

Aidat nasıl belirlenir?

 

Konut sitelerinde ve apartmanlarda kat maliklerinin, ana gayrimenkulün giderlerine katılmaları gerekiyor. Bu katılım aidat ödemeleri ile sağlanıyor. Peki söz konusu aidat nasıl belirlenir? İşte yanıtı...

 

Aidat nasıl belirlenir?

 

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, apartman ve konut sitelerindeki tüm kat maliklerinin anagayrimenkul ile ilgili yapılan harcamalara eşit oranda katılmaları gerekiyor. 

 

Söz konusu aidat ödemeleri ile ilgili kanun esaslarına göre, kat maliki anagayrimenkul ile ilgili katılması gereken hususlar: Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avans; Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderler; ortak tesislerin işletme giderleri; giderler için toplanacak avans.

 

Peki apartman aidatı nasıl belirlenir? Site aidatı nasıl belirlenir, diyorsanız hemen yanıtlayalım.

 

Apartman ve site aidatlarında kat maliklerinin ödemeleri gereken tutar için ilk olarak anagayrimenkulün tüm giderlerinin hesaplamaları yapılır. Yapılan bu gider hesaplamalarından sonra kat maliklerine arsa payı oranında bölünür. Böylece kat maliklerinin ödeyecekleri aidat belirlenir.

 

Söz konusu aidat borcunu ödemeyenler için cezai yaptırımlar söz konusu. Kat Mülkiyeti Kanununa göre, aidatı ödemeyen kimselere, borcun ödenmesi için ilk olarak ihtarname çekiliyor. İhtarnamede belirtilen süre içinde ödeme yapılmaması halinde, söz konusu kişiye dava açılabiliyor.

Boş daireye aidat verilir mi?

 

Boş daireye aidat verilir mi?

 

Kat maliki olduğunuz daireniz boş ise bu durumda, boş daire için aidat ödemek gerekiyor mu? Boş daireye aidat verilir mi? İşte Apartman Aidatı Kanunu kapsamında yer alan aidat yükümlüleri ile ilgili hükümler...

 

Boş daireye aidat verilir mi?

Apartman aidatları; apartmanın kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi gibi giderleri için tüm kat maliklerinden eşit olarak toplanıyor. Apartman aidat bedeli, kat malikleri genel kurul toplantısında belirleniyor. Peki boş daireye aidat verilir mi?

 

"Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;  katılmakla yükümlüdür."

 

Yukarıda yer alan Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan "aidat" hükümlerine göre, boş daireler için de aidat ödemesinin yapılması gerekiyor.

 

Oturmadıkları evin aidatını ödemek istemeyen kat malikleri de bu ev için aidat vermek ile yükümlü oluyor. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kat maliklerine, icra takibi yapılabiliyor. Söz konusu kanun hükümleri şu şekilde sıralanıyor:

 

"Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

 

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. 

 

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür."

 

Bina aidatını ödemeyen kişiye dava açılabilir mi?

Bina aidatını ödemeyen kişiye dava açılabilir mi?

 

Aidatların, tüm kat malikleri tarafından ödenmesi gerekiyor. Peki bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen; bina aidatını ödemeyen kişiye dava açılabilir mi? İşte apartman aidatı ile ilgili yasal hükümler...

 

Bina aidatını ödemeyen kişiye dava açılabilir mi?

Bina aidatları, arsa payına bakılmadan tüm kat maliklerinden eşit şekilde; apartman giderlerinin temin edilmesi için alınıyor. Aidat ödemelerinin zamanında yapılması gerekiyor.

 

Apartman aidatı ile ilgili yasal hükümler, aşağıda sıralanıyor:

Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :

Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

 

Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;  katılmakla yükümlüdür.

 

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

 

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. 

 

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

 

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

 

Bina aidatı ödemeyen;

Bina giderleri için belirlenen aidat ödemelerini yapmayan kat maliki veya kiracılar için cezai yaptırımlar uygulanıyor. Bina aidatı ödemeyen kimselere, borcun ödenmesi için ilk olarak ihtarname çekiliyor. İhtarnamede belirtilen süre içinde ödeme yapılmaması halinde, söz konusu kişiye dava açılabiliyor.

Apartmanda aidat nasıl belirlenir?

 

Apartmanda aidat nasıl belirlenir?

 

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, apartmanlarda belirlenen aidatların kiracılar dahil tüm apartman sakinleri tarafından zamanında ödenmesi gerekiyor. Peki apartmanda aidat nasıl belirlenir, diye soruyorsanız yanıtı haberimizde...

 

Apartmanda aidat nasıl belirlenir?

Apartman aidatı, apartmanın temizliği, güvenliği, tesisat ve onarımı gibi gerekli görülen ihtiyaçlar için apartmanda ikamet eden kimselerden; kat malikleri kurulu tarafından belirlenen tarihlerde ve belirlenen miktarda alınan paraya deniyor. Peki, apartmanda aidat nasıl belirlenir, diyorsanız hemen yanıtlayalım.

 

Apartman aidatı

Kat malikleri genel kurulu tarafından yöneticiye bu husus hakkında yetki verilmediği takdirde; yöneticinin bir işletme projesi ve Kat Malikleri Genel kurul toplantısı yapması gerekiyor. Apartman aidatlarının tutarı, yapılan bu apartman genel kurul toplantılarında belirleniyor.

 

Toplantıda apartman yöneticisi, işletme projesine dair yetkiyi kat maliklerinin onayına sunuyor. Söz konusu projeye 7 gün içerisinde kat malikleri tarafından itirazın gelmemesi durumunda, proje uygulamaya koyuluyor. Apartmanda aidat ödemeyenler e, Apartman Genel Kurulu dava açarak, bu ücreti temin edebiliyor.

 

Genel Kurul toplantılarının ne zaman yapılacağı ve alınan kararlar için yeter sayısının ne olması gerektiği ile ilgili hükümler Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında 29. ve 30. maddede şu şekilde yer alıyor;

 

I - TOPLANTI ZAMANI:

Madde 29 - Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (Ek cümle: 14/11/2007-5711 S.K./14.mad.) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

 

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

 

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 14/11/2007-5711 S.K./14.mad.) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.

 

II - YETER SAYI: 

Madde 30 - Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.

     

(Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./15.mad.) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. 

Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

Kiracı aidat ödemek zorunda mı?

 

Kiracı aidat ödemek zorunda mı?

 

Apartman veya sitelerde, ortak alanların bakımı, temizliği ve günlük hizmetlerin karşılığı olarak maliklerin belirlenen aidat bedellerini ödemeleri gerekiyor. Peki, kiracı aidat ödemek zorunda mı?

 

Kiracı aidat ödemek zorunda mı?

 

 

Binaların ortak yaşam alanlarının bakımı ve temizliği gibi giderlerde kullanılan aidat ücretleri ne yazık ki binada ya da sitede bulunan kişi sayısı arttıkça daha da büyük bir sorun haline geliyor. 

 

Kat Mülkiyeti gereğince,  kat malikleri aralarında ortak görüş sonucunda başka bir karar almadıkları sürece apartman aidatını eşit bir şekilde ödemekle yükümlü oluyor. 

 

Apartman aidatını gününde ödemeyen kat malikleri için bu borcu geciktirdiği her gün için faiz hesaplanıyor. Ne kadar aidat verilmesi gerektiği Kat Malikleri toplantısında tespit ediliyor.Peki, apartman aidatını kimin ödemesi gerekir?

 

Madde 20 – 

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

 

Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

 

Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;  katılmakla yükümlüdür.

 

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

 

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. 

 

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

 

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Apartman aidatının belirlenmesi!

 

Apartman aidatının belirlenmesi!

 

Apartman aidatı, kat maliklerinden toplanıyor. Kanunen tüm kat maliklerinin apartman giderleri için alınan bu aidat bedelini ödemesi gerekiyor. Peki apartman aidatı nasıl belirlenir? İşte apartman aidatının belirlenmesi ile ilgili esaslar..

 

Apartman aidatının belirlenmesi!

Apartman aidatı, kat maliklerinden toplanıyor. Kanunen tüm kat maliklerinin apartman giderleri için alınan bu aidat bedelini ödemesi gerekiyor. Apartmanın temizliği, güvenliği, tesisat ve onarımı gibi gerekli görülen ihtiyaçlar için apartmanda ikamet eden kimselerden alınan bu apartman aidatını kim belirler?

 

Apartman aidatının belirlenmesi ile ilgili esaslar, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanun gereğince apartmanda kat malikleri kurulu tarafından belirlenen oranda aidat toplanıyor. Ayrıca aidat ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı da, bu toplantılarda belirleniyor.

 

Apartman toplantılarının nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği ise aynı kanun kapsamında şu şekilde açıklanıyor:

 

I - TOPLANTI ZAMANI:

Madde 29 - Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (Ek cümle: 14/11/2007-5711 S.K./14.mad.) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

 

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

 

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 14/11/2007-5711 S.K./14.mad.) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.

 

II - YETER SAYI: 

Madde 30 - Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.

     

(Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./15.mad.) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. 

 

Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

 

Aidatını ödemeyen kat malikine uyarı yazısı!

 

Aidatını ödemeyen kat malikine uyarı yazısı!

 

Kat malikleri apartmandaki ortak giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmak ile yükümlü oluyor. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere, yönetim uyarıda bulunabiliyor. Peki, aidatını ödemeyen kat malikine uyarı nasıl yapılır?

 

Aidatını ödemeyen kat malikine uyarı yazısı!

Kat malikleri apartmandaki kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlü oluyor.

 

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamıyor.

 

Ancak yine de bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere, yönetim uyarıda bulunabiliyor. Peki, aidatını ödemeyen kat malikine uyarı nasıl yapılır?

 

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. 

 

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

 

Aidatını ödemeyen kat malikine uyarı yazısı örneği..

NOTERLİĞİNE

 

KEŞİDECİ :

VEKİLLERİ :

MUHATAP :

K O N U :

 

A Ç I K L A M A :

1- Sayın muhatap, yukarıda adresiniz olarak belirtilen yerde ikamet etmektesiniz …… yılı aidat bedeli aylık ……… YTL’dır …… yılına ait, ………, ………… ve ………… ayları olmak üzere toplam …… YTL ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır

 

2- Genel Kurul toplantısında, Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ödenmeyen aidat borçlarına aylık % 10 gecikme faizi uygulanmasına; aidat borcunu ödemeyen kat malikleri hakkında icra takibine geçilmesi hususunda yöneticiye yetki verilmesine karar verilmiştir

 

3- Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ……… YTL aidat borcunuzu % 10 gecikme faizi ile birlikte olmak üzere ……… YTL olarak ödemenizi, aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını, bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz

 

Sayın Noter; üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz

 

Saygılarımızla,

 

Keşideci Vekili

Aidat ödenmemesi nedeniyle tahliye!

 

Aidat ödenmemesi nedeniyle tahliye!

 

Aidat miktarı apartmanın giderleri doğrultusunda herkesten belirli oranlarda alınıyor. Zamanında ödeme yapmayanlara aylık gecikme faizi uygulanıyor. Hiç ödemeyen malikler ise aidat ödenmemesi nedeniyle tahliye edilebiliyor...

 

Aidat ödenmemesi nedeniyle tahliye!

Apartmanda tüm malikler, aidat borcunu zamanında ödemek ile yükümlü oluyor. Aidat bedelleri, kat malikleri toplantısında belirleniyor. Aidat miktarı apartmanın giderleri doğrultusunda herkesten belirli oranlarda alınıyor. 

 

Zamanında ödeme yapmayanlara aylık gecikme faizi uygulanıyor. Örneğin son ödeme tarihi her ayın 17'si ve aylık gecikme faizi oranı %5 ise, ayın 17'sinden sonra yapılacak ödemeye aylık gecikme faizi uygulanıyor. Kaç gün geciktiğinin önemi olmuyor. Yani 1 gün de gecikse 30 gün de gecikse aynı faiz uygulanıyor. Apartman aidatı gecikme faizi hesabında günlük faiz hesabı yapılmıyor.

 

Aidatını gecikme faiziyle de birlikte ödemeyen malikler, aidat ödenmemesi nedeniyle tahliye edilebiliyor. Böylece kat malikine ait gayrimenkul, diğer kat maliklerine devredilebiliyor.

 

Bunun için ise sayı ve arsa payı çoğunluğuyla o gayrimenkulün kendilerine devredilmesi için karar almaları gerekiyor. Alınan kararın akabinde bu hususta dava açılması, davada davalı şahsa ödeme yapması için süre verilmesi bu süre içerisinde de ödeme yapılmaması gerekiyor. Bu halde, hakim davayı kabul ediyor ve aidat borcunu ödemeyen malikin evi, diğer maliklere devrediliyor. Konu ile ilgili dava örnekleri aşağıda yer alıyor:

 

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/4189

K. 2003/4952

T. 10.6.2003

 

• ORTAK GİDER AVANS BORCU ( Gecikme Tazminatına Hükmedilebilmesi – Kat Malikleri Kurulu Kararının Tebliğ Edilmiş Veya İlgilinin Borcu Herhangi Bir Şekilde Öğrenmiş Olması Gereği )

 

• APARTMAN AİDAT DOĞALGAZ SU BORCU ( Gecikme Tazminatına Hükmedilebilmesi – Kat Malikleri Kurulu Kararının Tebliğ Edilmiş Veya İlgilinin Borcu Herhangi Bir Şekilde Öğrenmiş Olması Gereği )

 

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Ortak Gider Avans Borçları – Gecikme Tazminatına Hükmedilebilmesi İçin Tebliğ Edilmiş Veya İlgilinin Borcu Herhangi Bir Şekilde Öğrenmiş Olması Gereği )

 

634/m.18, 20

 

ÖZET : Ortak gider avans borçlarının ödenmemesi nedeniyle gecikme tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun bu alacakla ilgili kat malikleri kurulu kararının alındığı toplantıya katılması, işletme projesi ya da kat malikleri kurulu kararının kendisine tebliğ edilmiş olması veya ilgilinin bu borcu herhangi bir şekilde öğrenmiş olması gerekir.

 

DAVA : Davada 1.741.739.000.- TL. alacağın faiz ve masraflarla birlikte tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

 

KARAR : Dava, Şubat 1998 – Eylül 2000 tarihleri arasındaki ödenmeyen aidat, doğalgaz ve su paralarının tahsili istemine ilişkindir.

 

Tarafların ibraz ettikleri bilgi ve belgeler üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda davalının toplam 661.690.000.- TL aidat, doğalgaz ve su bedeli borcu ile 1.079.699.102.- TL gecikme tazminatı borcu bulunduğu belirlenmiş ve mahkemece de bu rapor doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiştir.

 

Yargıtay’ın kararlılık kazanmış uygulamalarına göre ortak gider avans borcunun ödenmemesi nedeniyle gecikme tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun bu alacakla ilgili kat malikleri kurulu kararının alındığı toplantıya katılması, işletme projesi ya da kat malikleri kurulu kararının kendisine tebliğ edilmiş olması veya ilgilinin bu borcu herhangi bir suretle öğrenmiş olması gerekir.

 

Mahkemece tarafların asıl borç ve gecikme tazminatına ilişkin iddia ve savunmaları doğrultusunda dosyaya sunulan bilgi ve belgelerin yanısıra yönetimden anataşınmazın yönetimi ile ilgili olarak dava konusu döneme ilişkin karar ve işletme defterleri ile tüm makbuz, fatura ve diğer belgeler ve varsa bu dönemlere ait işletme projeleri getirtilip bilirkişiden davalının bütün borçları ile ödemelerini ve herhangi bir suretle borcunu öğrenerek mütemerrit duruma geldiği tarihleri ayrıntılı bir şekilde belirleyen incelemenin yaptırıldığı ek rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 10.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2000/6531

K. 2000/7317

T. 19.6.2000

 

• İTİRAZIN İPTALİ ( Apartman Aidat Parası Nedeniyle Yapılan Takip-İcra İnkar Tazminatı )

 

• İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Apartman Aidat Parası Nedeniyle Yapılan Takip )

 

• APARTMAN AİDAT PARASI ( İcra İnkar Tazminatı )

 

2004/m.67/2

 

ÖZET :Davada inkar tazminatına hükmedilmesi istenmiş ama takibe konu alacağın likit olmayıp yargılamayı gerektirdiğinden bahisle icra inkar tazminatının reddine karar verilmiştir. Takibe geçilen meblağ içinde elektrik parası olan tutarın davalıya tebliğ edildiği anlaşılmamakla birlikte kalan kısım apartmanın Aralık ve Ocak ayları ortak giderleri olup, takipten önce ihtarname ile davalıya tebliğ edilmiş bulunmasına göre bu kısım için inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirdi.

 

DAVA : Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

KARAR : Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

 

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

 

Ancak;

 

Davada inkar tazminatına da hükmedilmesi istenmiş mahkemece takibe konu alacağın likit olmayıp yargılamayı gerektirdiğinden bahisle icra inkar tazminatının reddine karar verilmiştir. Davalı hakkında 1998 yılı Aralık ve 1999 yılı Ocak ayı aidatları ve elektrik parası için toplam 170.660.000 TL. için takibe geçilmiştir. Bu meblağ içinde elektrik parası olan 2.380.000 TL’nin davalıya tebliğ edildiği anlaşılmamakla birlikte kalan kısım apartmanın Aralık ve Ocak ayları ortak giderleri olup takipten önce ihtarname ile davalıya tebliğ edilmiş bulunmasına göre bu kısım için inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken yerinde görülmeyen gerekçelerle inkar tazminatı isteminin reddi doğru görülmemiştir.

 

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19/6/2000 gününde oybirliğiyle karar verildi

Aidat geciktirme ihtarname örneği!

 

Aidat geciktirme ihtarname örneği!

 

Kat maliklerinin apartman aidatları konusunda yükümlülükleri konutu satın aldıkları aydan itibaren başlamış oluyor. Aidatını ödemeyen kat maliklerine ihtarname gönderiliyor. İşte, aidat geciktirme ihtarname örneği!

 

Aidat geciktirme ihtarname örneği!

Kat malikleri konutu satın aldıkları aydan itibaren oturmasalarda aidat ödemek durumunda oluyorlar. Aidatlar ortak kullanım alanlarının giderleri ve günlük hizmetlerin giderleri için toplanıyor.

 

Aidat bedelleri, kat malikleri toplantısında belirleniyor. Aidat miktarı apartmanın giderleri doğrultusunda herkesten belirli oranlarda alınıyor. 

 

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, aidatı ödemeyen kimselere, borcun ödenmesi için ilk olarak ihtarname çekiliyor. İhtarnameyi alan ev sahibinin aidat borcunu faiziyle birlikte ödemesi gerekiyor. Bunun yanı sıra apartman yönetimi, ilgili kat malikine Sulh Hukuk Mahkemesinde dava da açabiliyor.

 

İhtarnamede noter ve posta masrafları, yine ev sahibinin borç hanesine yazılıyor. İhtarnamesi gönderilen ev sahibinin aidat borcunun olduğu bina girişine liste olarak asılıp tüm apartman sakinlerinin de görmesi sağlanıyor. 

 

 

Aidat geciktirme faizi...

Son ödeme tarihi her ayın 17'si ve aylık gecikme faizi oranı %5 ise, ayın 17'sinden sonra yapılacak ödemeye aylık gecikme faizi uygulanıyor. Kaç gün geciktiğinin önemi olmuyor. Yani 1 gün de gecikse 30 gün de gecikse aynı faiz uygulanıyor. Apartman aidatı gecikme faizi hesabında günlük faiz hesabı yapılmıyor.

 

 

 

Aidat geciktirme ihtarname örneği:

 

...................... Yönetimi 

 

Tel: .................................

 

Sayın ...................;

 .................... tarihi itibarı ile toplam ............ TL ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır. 

 

Genel Kurul toplantısında Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ödenmeyen aidat borçlarına aylık % 5 gecikme faizi uygulanmasına; aidat borcunu ödemeyen kat malikleri hakkında icra takibine geçilmesi hususunda yöneticiye yetki verilmesine karar verilmiştir. 

 

Sayın ………………… işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 (Beş) gün içinde faiz hariç ..... TL aidat borcunuzu ödemenizi aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz. 

 

Sayın Noter; 

üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini bir nüshasının dairenizde saklanmasını tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz.

 

DÜZENLEYEN

 

..................... Yönetimi

 

MUHATAP: .......................

 

KONU: .......................

 

ÖDENMEMİŞ AİDAT BORÇLARINIZ: .......................

 

AÇIKLAMA: .......................

 

........ Yönetimi 

Tel: .......................

 

 

Site aidatı ne zaman başlar?

 

Site aidatı ne zaman başlar?

 

Sitenin kapıcısı, kalorifercisi, bahçıvanı ve bekçisi gibi giderleri için tüm kat maliklerinden belirli oranlarda aidatlar toplanıyor. Kat malikleri toplantısında belirlenen bu aidatlar ne kadar oluyor? Peki,site aidatı ne zaman başlar?

 

 

Sitede ortak kullanım alanlarının giderleri ve günlük hizmetlerin giderleri için kat maliklerinden belli bir oranda aidat alınıyor. 

 

Aidat bedelleri, kat malikleri toplantısında belirleniyor. Aidat miktarı apartmanın giderleri doğrultusunda herkesten belirli oranlarda alınıyor. 

 

Site aidatlarında kat maliklerinin ödemeleri gereken tutar için ilk olarak anagayrimenkulün tüm giderlerinin hesaplamaları yapılıyor. Yapılan bu gider hesaplamalarından sonra kat maliklerine arsa payı oranında bölünüyor. Bu şekilde maliklerinin ödeyecekleri aidat belirlenmiş oluyor.

 

Sitede havuz, süs bahçesi, koşu parkuru gibi alanlar varsa, bu alanların bakımı ve onarımı için ne kadar gider yapılıyorsa, giderlerin karşılanabileceği miktarda aidat ödemesinin yapılması gerekiyor.

 

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, aidatı ödemeyen kimselere, borcun ödenmesi için ilk olarak ihtarname çekiliyor. İhtarnamede belirtilen süre içinde ödeme yapılmaması halinde, söz konusu kişiye dava açılabiliyor.

 

 

Site aidatı ne zaman başlar?

Yapı kullanma izni  veya Kat irtifakı belgesi alınma tarihinden önceki giderleri müteahhit kendisi karşılayacaktır. 

 

Bu tarihten sonra sitenin "ortak giderlerini öncelikle mütahhid gerçekleştiryor. Diğerlerine ve kendi bağımsız bölümlerine pay ediyor. Sonraki her satışta yeni kat malikleri aldıkları aydan itibaren oturmasalarda ödemek durumunda oluyorlar.

 

Site aidatları neye göre belirlenir?

 

Site aidatları neye göre belirlenir?

 

Kat maliklerinin anagayrimenkul üzerinde yapılan tüm harcamalara eşit olarak katılması gerekiyor. Katınılmadığı durumlarda cezai yaptırımlar uygulanabien site aidatları neye göre belirlenir? İşte Site aidatları neye göre belirlenir sorusunun yanıtı..

 

Sitelerindeki tüm kat maliklerinin anagayrimenkul ile ilgili yapılan harcamalara belirli oranlarda katılmaları gerekiyor. Kat maliki anagayrimenkul için katılması gereken hususlar arasında kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avans ve sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlerin harcamlarına katılması gerekiyor.Bu konuda ki hususlar Kat Mülkiyeti Kanununa göre şu şekilde açıklanmıştır;

 

Madde 20

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: 

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; 

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile 

yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. 

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün 

durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

 

Gelelim site aidatları neye göre belirlenir sorusunun yanıtına..

 

Site aidatları neye göre belirlenir?

Site aidatları için kat maliklerinden alınması gereken bedel, apartman veya sitenin giderleri doğrultusunda belirleniyor. Site aidatlarında kat maliklerinin ödemeleri gereken tutar için ilk olarak anagayrimenkulün tüm giderlerinin hesaplamaları yapılıyor. Yapılan bu gider hesaplamalarından sonra kat maliklerine arsa payı oranında bölünüyor. Bu şekilde maliklerinin ödeyecekleri aidat belirlenmiş oluyor.

 

Örneğin oturduğunuz sitede havuz, süs bahçesi, koşu parkuru gibi alanlar varsa, bu alanların bakımı ve onarımı için ne kadar gider yapılıyorsa, giderlerin karşılanabileceği miktarda aidat ödemesinin yapılması gerekiyor.

 

Aidat borcunu ödemeyenler için cezai yaptırımlar söz konusu olabiliyror. Kat Mülkiyeti Kanununa göre, aidatı ödemeyen kimselere, borcun ödenmesi için ilk olarak ihtarname çekiliyor. İhtarnamede belirtilen süre içinde ödeme yapılmaması halinde, söz konusu kişiye dava açılabiliyor.

Boş eve aidat ödenir mi?

 

Boş eve aidat ödenir mi?

 

Apartmanın temizlik, bakım ve onarımı gibi giderler için alınan aidat ile ilgili düzenlemelere Kat mülkiyet kanunu kapsamında yer veriliyor. Peki kat maliki olunan boş eve aidat ödenir mi?

 

Boş eve aidat ödenir mi?

Apartman aidatları; apartmanın kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi gibi giderleri için tüm kat maliklerinden eşit olarak toplanıyor. Apartman aidat bedeli, kat malikleri genel kurul toplantısında belirleniyor. Apartman yönetmeliklerin de en çok konu olan boş eve aidat ödenir mi sorusunun yanıtı  Kat Mülkiyet Kanunu'nda yer alıyor.

 

Dairenin maliki olduğunuz müddetçe; otursanız da oturmasanız da giderlere iştirak etmek zorundasınız. Ödemelerinizi yapmadığınız takdirde yönetici aleyhinizde icra takibi yapabilir mal varlığınıza haciz koyabiliyor.Yönetici bunun yanında sizden aylık yüzde 10 gibi yüksek bir faiz talep edebiliyor.

 

Kat maliki anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlü oluyor.

 

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. 

 

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını belirtse de aidat ödemesi gerekiyor.

 

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlü oluyor. 

 

 

 


İletişim Bilgileri

  • Adres: MEVLANA MAHALLESİ 854 SOKAK NO:1 KAT:2 - GEBZE/KOCAELİ
  • Telefon: İLETİŞİM 0262 643 74 47
  • Fax: 0262 643 74 47
  • Email: info@komsuinsaat.com.tr
KOMŞU İNŞAAT

© 2016. KOMŞU İNŞAAT www.www.komsuinsaat.com.tr